Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN
MARIJN DIELEMAN ADVOCAAT
GEVESTIGD TE MIDDELBURG

1. Marijn Dieleman Advocaat is de handelsnaam van de eenmanszaak van mr. M.W. Dieleman, die ingeschreven is in het handelsregister onder nummer 81295820. Marijn Dieleman Advocaat is de voortzetting van Flos Dieleman Advocaten B.V..

2. Alle opdrachten worden met terzijdestelling van het bepaalde in de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan en aanvaard door mr. M.W. Dieleman, hieronder aangeduid als Marijn Dieleman Advocaat. De opdrachtgever wordt hieronder aangeduid als cliënt.

3. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Marijn Dieleman Advocaat wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraars is.

4. Indien en voor zover – om welke reden dan ook – geen uitkering op grond van voornoemde beroepsaansprakelijkheidsverzekering plaatsheeft, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag gelijk aan driemaal het door Marijn Dieleman Advocaat aan cliënt in rekening gebrachte en door cliënt daadwerkelijke voldane honorarium ter zake de opdracht in het kader van de uitvoering waarvan aansprakelijkheid is ontstaan.

5. Marijn Dieleman Advocaat zal bij het inschakelen van niet tot haar organisatie behorende derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en zal (behoudens in geval van deurwaardersbijstand) bij de selectie van deze derden zoveel mogelijk tevoren overleggen met de opdrachtgever.

6. De uitvoering van de opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de cliënt van Marijn Dieleman Advocaat. Derden kunnen aan de inhoud van de voor cliënt verrichtte werkzaamheden (zoals correspondentie en processtukken) noch aan gedragingen (waaronder niets doen) van Marijn Dieleman Advocaat enig recht ontlenen, tenzij door Marijn Dieleman Advocaat aan de desbetreffende derde schriftelijk en ondubbelzinnig is medegedeeld dat, op welke wijze en in welke mate zij daaraan rechten kunnen ontlenen.

7. Cliënt vrijwaart Marijn Dieleman Advocaat tegen alle aanspraken – door Marijn Dieleman Advocaat in dat verband gemaakte en te maken kosten inbegrepen – van derden, die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden die door Marijn Dieleman Advocaat voor cliënt zijn verricht, tenzij deze aanspraken het gevolg zijn van grove nalatigheid of opzet van Marijn Dieleman Advocaat.

8. Marijn Dieleman Advocaat behoudt zich het recht voor om na verloop van 5 jaren na de aanvang van de dag volgende op die waarop zij haar bemoeiingen heeft beëindigd de stukken die zij ter zake van de opdracht onder zich heeft gekregen te vernietigen.

9. Marijn Dieleman Advocaat hanteert een klachtenregeling die is gepubliceerd op de website van het kantoor. Klachten als bedoeld in artikel 1 van deze kantoorklachtenregeling die na behandeling niet zijn opgelost kunnen worden voorgelegd aan de rechtbank Zeeland-West-Brabant. Tuchtrechtelijke klachten kunnen worden voorgelegd aan de Deken van de Orde van Advocaten in het arrondissement Zeeland-West-Brabant.

10. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Marijn Dieleman Advocaat is onderworpen aan Nederlands Recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.